ชัยภูมิ
พรรคอนาคตไทยจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)

       

o วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
o เวลา 13.30 – 15.30 น.
o อาคารเอนกประสงค์ เลขที่ 97/33 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
o โดยมีสมาชิกสาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการอบรมประมาณ 58 คน
วิทยากรมี 2 ท่าน คือ
1. นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย วิทยากรหลักในการบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
2. นายนิติพันธ์ ศักดิ์ทะเล คณะกรรมการกลุ่ม Young Citizen มีความเชี่ยวชาญด้านการนำกิจกรรมกลุ่ม
อบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอน