จังหวัดชุมพร
พรรคอนาคตไทยได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (ครั้งที่ 4)
o ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
o เวลา 14.00 – 16.00 น.
o ณ ร้านอาหารเพื่อนใจรีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
o โดยมีสมาชิกสาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการอบรมประมาณ 100 คน
วิทยากรมี 2 ท่าน คือ

1. นางสาวกาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง วิทยากรบรรยาย
ประธานชมรมคนทำดีองค์กรสาธารณประโยชน์ รับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และที่ปรึกษาทางด้านการเงินบริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


2. นางสาวนาตยา เปลี่ยนเพ็ง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่ม ( workshop )
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนำกิจกรรมกลุ่มและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม