“พรรคอนาคตไทย” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ แสดงความเห็นทางการเมือง มีนักศึกษา วัยทำงาน นักวิชาการ ให้ความสนใจเข้าร่วม

รายละเอียดข่าว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคอนาคตไทย ประจำปี 2563 ที่อาคาร เอบีซี เวิลด์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพรรคอนาคตไทยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2563 ให้จัดโครงการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และข้อบังคับพรรคอนาคตไทย

ซึ่งวาระการประชุม ดังนี้ 1.มีการรายงานผลการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา 2.การรับรองแผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป 3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 4.แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 5.การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปี

โดยมีกรรมการบริหารพรรค ตัวแทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสมาชิกพรรค ส่วนใหญ่ที่นักศึกษา วัยทำงานคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมจำนวน 261 คน

นอกจากนี้ ในการประชุมประจำปีของพรรคอนาคตไทย ยังมีนักวิชาการ และวิทยากรมาให้ความรู้และมุมมองทางด้านการเมืองที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเปิดกว้างให้สมาชิกพรรค ได้ถกแถลง แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สมาชิกพรรคทุกคน ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศชาติต่อไป
และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.) มาร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย