สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคอนาคตไทย ที่รักประเทศทุกท่านครับ 

ผมตั้งใจและต้องการอยากเห็นคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม มีคุณภาพชีวิต มีรายได้มีอาชีพที่สามารถจุนเจือดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

มีการศึกษาที่ทันสมัยมีคุณภาพดีและทั่วถึง รวมทั้งมีการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีทั่วถึงและเท่าเทียม อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว

ต้องการเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่คนเคารพกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนคนไทยรักกัน มีน้ำใจต่อกันและกัน มีความเป็นเอกภาพ สิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความมั่งคง เป็นปึกแผ่น เพื่อประเทศไทยที่พวกเรารักนั้น เกิดความสุข สงบ ร่มเย็นตลอดไปครับ ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติแผ่นดินเกิดของเรากันครับ