นโยบายพรรค

นโยบายด้านการเมือง คือ

(1) ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) จะส่งเสริมความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของชาติ และส่งเสริมกำลังพลของทหารและตำรวจให้มีแสนยานุภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

(๓) ส่งเสริมพัฒนาเมือง ภูมิภาค และเศรษฐกิจชายแดนให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล

ข้อ ๙ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คือ

(๑) สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายต่าง ๆ ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

(๒) สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นโยบายด้านกฎหมาย คือ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรม ทันสมัยและสอดคล้องกับความเป็นนิติรัฐ

นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม คือ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม

นโยบายด้านการศึกษา คือ ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกัน

นโยบายด้านเศรษฐกิจ คือ

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี และส่งเสริมเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีโอกาสทัดเทียมกัน

(๒) พัฒนาสมรรถนะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด

(๓) ส่งเสริมความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การบริการทางสังคม การสาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ

นโยบายด้านสาธารณสุข คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพของระบบสาธารณะสุข และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้มีความเทาเทียมกัน

นโยบายด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ส่งเสริมการมีสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย

นโยบายด้านสังคม คือ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และลักษณะชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์

นโยบายด้านเทคโนโลยี คือ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก