ชื่อภาษาไทย พรรคอนาคตไทย ย่อว่า อท

ชื่อภาษาอังกฤษ Thailand’s Future Party ย่อว่า TF 

ความหมายของเครื่องหมายพรรค

เครื่องหมายพรรคที่มีรูปทรงลายไทย โดยด้านล่างของเครื่องหมายมีคำว่า พรรคอนาคตไทย Thailand’s Future Party ดังภาพ โดยอธิบายภาพดังนี้
พรรคอนาคตไทย หมายถึง พรรคการเมืองอันเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประเทศชาติเป็นพรรคการเมืองที่ประเทศชาติสามารถฝากอนาคตไว้ได้ โดยมีนโยบายที่มุ่งหมายเพื่อพัฒนาและบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต
รูปทรงลายไทย อันหมายถึง เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความโดดเด่น
สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เป็นสีอันหมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ลวดลายสีน้ำเงินที่พุ่งขึ้น เป็นสัญลักษณ์อันหมายถึง การบริหารที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘๐๗ ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐