พรรคอนาคตไทยสัญจร กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม เพื่อรับฟังความคิด สะท้อนมุมมองชีวิต การเมืองกับสังคมเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำไม? “ประชาชน” จึงต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง

พรรคอนาคตไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สานความสัมพันธ์ภาคประชาชน ด้วยอุดมการณ์ความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นประชาชนในสังคม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเกิดความตระหนักว่า การเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนในสังคม ที่ต้องร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทยสู่เป้าหมายประชาธิปไตย เปลี่ยนไทยให้ก้าวหน้า ภายใต้ ความดี ความงาม ความจริง เรื่อง..  “พรรคอนาคตไทยสัญจร ร่วมกำหนดอนาคตการเมืองไทย สู่เป้าหมายประชาธิปไตย เปลี่ยนไทยให้ก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. – 17.30 น. ณ ชุมชนสามัคคีพัฒนา ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

นายประมวล ถิ่นสูงเนิน หัวหน้าสาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย  นายณัฐพันธ์ นาคดี (คุณหนุ่ม) กล่าวเปิดงาน ทักทายชุมชน ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และ ชมวีดีทัศน์ ข่าวสาร ความรู้  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

จากนั้น นายชัยฤทธิ์ กองก่ำ รองประธานสาขาพรรคอนาคตไทย กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไร?” และ “ทำไม? เราจึงต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง” เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการฟังการบรรยายและมีความเข้าใจในสิทธิส่วนบุคคลที่ต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเพราะอะไรการเมืองจึงสําคัญและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง ข้อบังคับหรือนโยบายให้สังคมปฏิบัติตามและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

หลังการบรรยายเป็นช่วงไฮไลท์ของงาน นำโดย  คุณวันสิยาห์ ถิ่นสูงเนิน วิทยากรพิเศษ และทีมงาน แบ่งกลุ่มพี่น้องประชาชน เพื่ออภิปรายแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมือง  “สะท้อนปัญหาที่มีในชุมชน” ข้อคิดที่ได้ จากการฟัง การบรรยาย แล้วนำมาขบคิดร่วมกันให้ตกผลึก เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาชุมชนของเรา สู่เป้าหมายประชาธิปไตย เปลี่ยนไทยให้ก้าวหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ของพี่น้องประชาชนเองอย่างแท้จริง

แขกรับเชิญพิเศษ คุณสุภาพ และ คุณหมอแอ้ ได้ขึ้นกล่าวถึงความประทับใจและสิทธิประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลดีที่จะได้รับ ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม จากการที่ประชาชนร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย

ปิดท้ายงานนี้ จากใจหัวหน้าพรรคอนาคตไทย  นายประวัติ เทียนขุนทด ที่มีอุดมการณ์ ความมุ่งมั่น   ที่อยากเห็นสังคมไทยไปสู่ความศิวิไลซ์ เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่า สิ่งที่จะเป็นของขวัญให้ประเทศชาติได้ดีที่สุด คือ การที่เราเองนั้น สร้างพรรคการเมือง สร้างนักการเมือง ที่มีอุดมการณ์ มีความดี มีความเก่งกล้าและสนับสนุนให้เข้าไปเป็นตัวแทนบริหารประเทศแทนเรา ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อเราทุกคนและลูกหลานของเรา พรรคอนาคตไทย เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดสรรบุคลากรเป็นตัวแทน เพราะเชื่อว่า คนทุกคนมีคุณค่า ทุกชีวิตมีความหมาย ร่วมสร้างประเทศไทย พัฒนาประเทศไทย เพื่ออนาคตประเทศไทยและเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน

จากนั้นพรรคอนาคตไทยได้แจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมฟังการบรรยายก่อนกลับบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19ในเบื้องต้นด้วย