วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าร่วม : สมาชิกพรรค และ ชาวบ้านที่ให้ความสนใจจำนวน 120 คน
เป็นกิจกรรม เยี่ยมเยียนสมาชิก และ อบรมให้ความรู้  “เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น” ให้กับประชาชนในชุมชน
และเปิดศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตไทย ใน อ.เวียงแก่น จ. เชียงราย