พรรคอนาคตไทยลงพื้นที่พระโขนงจัดโครงการอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดข่าว

พรรคอนาคตไทย มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางการเมือง มีทักษะประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น พรรคอนาคตไทย จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

โดย “โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ” ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่เขตพระโขนง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดงานจึงเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน บรรยากาศงานเริ่มด้วยการร้องเพลงขับกล่อม จาก idol เสียงทอง เพื่อมอบความสุข ความบันเทิง ให้ผู้เข้าร่วมงาน


อนึ่ง นายอนุวัฒน์ เมืองมัจฉา (ผอ.มรรค) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและนายอนุวัติให้เกียรติเป็น MC ตลอดงานด้วย

หลังจากนั้น คุณเพ็ญศิริ ฉันมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ตอน “สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน” ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความรู้และประโยชน์ มีการถาม-ตอบ ข้อกฎหมาย เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองมากขึ้นและพักเบรค
ช่วงที่ 2 เป็นไฮไลต์ของงาน โดย อาจารย์โจ วิโรจน์ ได้นำเกม “ฟังอย่างมีสติก่อนการบรรยาย” ถาม-ตอบมอบของรางวัล ผู้เข้าร่วมงานนั้น ต่างมีความสุข ที่ได้ร่วมสนุกถาม-ตอบเพื่อชิงของรางวัลเป็นของสมนาคุณกลับบ้าน
หลังการบรรยายMCได้กล่าวเชิญ นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย ขึ้นมอบของขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่าน/ถ่ายภาพร่วมกัน/กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานอบรมและรับประทานอาหารร่วมกัน


งานนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนอกจากได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและประโยชน์มากมายแล้ว ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับตนเองได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย